Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Regulamin Moce Mamy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOCE MAMY.PL

1 Informacje wstępne

  1. Sklep internetowy MOCE MAMY.PL, działający pod adresem www.mocemamy.pl prowadzony jest przez Joannę Biernat prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Joanna Kawczyńska w Warszawie, Al. Zjednoczenia 11/6, 01-829 Warszawa, NIP: 716-27-86-336 , REGON: 368682603, numer telefonu: 697-339-377, adres e-mail: kontakt@mocemamy.pl.
  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego.
  3. Akceptacja przez użytkownika wszystkich postanowień regulaminu jest warunkiem dokonywania zakupów w sklepie.

2 Definicje

2.1 Wyrażenia wymienione w niniejszym regulaminie będą miały następujące znaczenie, chyba, że z treści regulaminu wynika co innego:

2.1.1 cena – oznacza całkowitą cenę produktu brutto, podaną przez sprzedawcę na stronie;

2.1.2 dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy;

2.1.3 firma kurierska – oznacza podmiot świadczący usługi przewozu, z którym współpracuje sprzedawca celem dostarczania kupującemu nabytych przez niego produktów;

2.1.4 kod rabatowy – oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu powoduje udzielenie kupującemu rabatu;

2.1.5 konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), dalej: „Kodeks Cywilny”, tj. osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.1.6 koszty dostawy – oznacza koszty przesłania kupującemu produktu zgodnie z wybranym sposobem dostawy; koszty dostawy są wyszczególnione w formularzu zamówienia;

2.1.7 kupujący – oznacza użytkownika nabywającego produkty w sklepie, w tym konsumenta;

2.1.8 poczta – oznacza, spółkę Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;

2.1.9 produkt – oznacza towar oferowany przez sprzedawcę w sklepie;

2.1.10 konto – oznacza profil konkretnego użytkownika, umożliwiający dokonywanie zakupu produktów, w którym zebrane są dane użytkownika oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego transakcji;

2.1.11 przewoźnik – oznacza pocztę albo firmę kurierską, w zależności od wybranego przez kupującego sposobu doręczenia kupionych produktów;

2.1.12 regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu;

2.1.13 sprzedawca – oznacza Joannę Biernat prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Joanna Kawczyńska w Warszawie, Al. Zjednoczenia 11/6, 01-829 Warszawa, NIP: 716-27-86-336 , REGON: 368682603, numer telefonu: 697-339-377, adres e-mail: kontakt@mocemamy.pl.

2.1.14 sklep – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.mocemamy.pl w ramach której sprzedawca prowadzi sklep internetowy a użytkownicy mogą składać zamówienia;

2.1.15 umowa sprzedaży – oznacza umowę zawieraną za pośrednictwem sklepu pomiędzy sprzedawcą a kupującym, o treści określonej w regulaminie oraz zamówieniu;

2.1.16 użytkownik – oznacza osobę odwiedzającą stronę internetową dostępną pod adresem www.mocemamy.pl, w tym kupującego;

2.1.17 zamówienie – oznacza przyjęcie przez użytkownika oferty sprzedaży określonych produktów oferowanych w sklepie;

2.1.18 usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę na rzecz użytkownika za pośrednictwem sklepu;

3 Składanie i realizacja zamówień

3.1 Przedstawiona w sklepie oferta produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, jest jedynie zaproszeniem do złożenia oferty kupna zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2 Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Dla złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu.

3.3 Kupujący składa zamówienie w sklepie po podaniu danych kontaktowych koniecznych do realizacji zamówienia/ zalogowaniu się do swojego konta, dokonaniu wyboru sposobu dostawy produktu i sposobu płatności oraz po kliknięciu przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” (lub innego równoważnego przycisku znajdującego się w sklepie).

3.4 Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje na podany adres e-mail automatyczny komunikat informujący o złożeniu zamówienia.

3.5 Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu drogą e-mailową przyjęcie zamówienia do realizacji.

3.6 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży produktów wyszczególnionych w zamówieniu. Na podstawie umowy sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności produktu określonego w zamówieniu oraz do dostarczenia go kupującemu, a kupujący zobowiązuje się do zapłaty sprzedawcy ceny oraz kosztów dostawy, a także do odebrania produktu.

3.7 Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową o uznaniu rachunku bankowego sprzedawcy w przypadku przedpłaty na rachunek bankowy, a następnie o przekazaniu zamówienia przewoźnikowi celem dostarczenia zamówionych produktów kupującemu.

3.8 W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przyjęcie zamówienia do realizacji (np. braki magazynowe lub wycofanie produktu ze sprzedaży) lub realizację zamówienia przyjętego do realizacji, sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego o zaistniałej sytuacji oraz:

3.8.1 w przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia, sprzedawca złoży kupującemu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia przez kupującego, oświadczenie w formie elektronicznej o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji/odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz niezwłocznie zwróci kupującemu całość zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata;

3.8.2 w przypadku czasowej niemożności realizacji zamówienia, sprzedawca poinformuje kupującego o przewidywanej: dacie możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji/ nowej dacie realizacji zamówienia. Jeżeli data możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji/nowa data realizacji zamówienia nie będzie dla kupującego satysfakcjonująca, może on w terminie 5 dni od dnia poinformowania go o czasowej niemożliwości realizacji zamówienia: anulować złożone zamówienie/ skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. W takiej sytuacji, sprzedawca niezwłocznie zwróci kupującemu całość zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

3.9 Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazane przez kupującego miejsce dostawy znajduje się na terytorium Polski.

3.10 Do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień promocyjnych lub wyprzedażowych następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień i wpłaty ceny, aż do wyczerpania produktów będących przedmiotem promocji lub wyprzedaży.

4 Warunki płatności i dostawa

4.1 Kupujący jest uprawniony do wyboru następujących form płatności:

4.1.1 przedpłata na rachunek bankowy – zapłata przelewem on-line lub przelewem tradycyjnym (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia);

4.1.2 za pośrednictwem BLIK.

4.2 W przypadku, gdy kupujący dokona wyboru sposobu zapłaty w postaci przedpłaty na rachunek bankowy i nie zapłaci za zamówienie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zamówienie zostanie anulowane, a umowa sprzedaży ulegnie automatycznemu rozwiązaniu.

4.3 Zamówione produkty są kompletowane i przygotowane do wysyłki w dni robocze. Wysyłka zamówionych produktów odbywa się po złożeniu zamówienia przez kupującego, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.4 Zamówione produkty doręczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dopuszczalne sposoby dostawy to:

- przesyłka kurierska;

- dostawa do paczkomatu Inpost.

4.5 Koszty dostawy pokrywa kupujący. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i uzależnione są od wybranego przez kupującego sposobu.

4.6 Kupujący przyjmując produkt powinien sprawdzić w obecności przewoźnika jego stan i zgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu przesyłki w chwili dostawy (w przypadku widocznych braków lub uszkodzeń) lub w terminie 7 dni od daty dostawy (w przypadku braków lub uszkodzeń niewidocznych) oraz powiadomić o szkodach sprzedawcę. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym produktem nosi ślady uszkodzenia, wskazane jest by kupujący sporządził z udziałem przewoźnika protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. W protokole należy dokładnie opisać stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział kupującego w uszkodzeniu produktu.

4.7 W stosunku do kupującego nie będącego konsumentem produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży pozostają własnością sprzedawcy, aż do momentu zapłaty ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.

5 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (wyłącznie dla konsumentów)

5.1 Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny (co do wszystkich bądź tylko niektórych produktów objętych taką umową) zawartej na odległość ze sprzedawcą, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia produktu kupującemu lub wskazanej przez niego osobie, na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., tj. z 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 134 ze zm.). Dla dochowania 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed upływem tego terminu.

5.2. Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży m.in.:

- produktu dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta bądź produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym produkty na indywidualne zamówienie.

5.3 Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolny sposób, także przy użyciu wzoru odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Rekomenduje się złożenie oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres kontakt@mocemamy.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

5.4 W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, kupujący będący konsumentem powinien odesłać zwracane produkty na adres: Moce Mamy, Plac Kościuszki 8/15, 97-300 Piotrków Trybunalski
Kupujący ponosi w całości koszty odesłania produktów do sprzedawcy.

5.5 Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

5.6 W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

5.7 W przypadku skorzystania przez kupującego z prawa do odstąpienia od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu, sprzedawca zwróci kupującemu będącemu konsumentem całość zapłaconej ceny i kosztów dostawy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Zwrot kosztów dostawy nie dotyczy dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia zamówienia, innego niż najtańszy zwykły oferowany przez sprzedawcę sposób. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania produktu lub dostarczenia przez kupującego będącego konsumentem dowodu jego odesłania.

5.8 W celu uchylenia wątpliwości wskazuje się, że w przypadku kupujących nie będących konsumentami, nie stosuje się postanowień o odstąpieniu od umowy sprzedaży wskazanych w punktach 5.1-5.7 powyżej.

5.9 W stosunku do Kupujących będących konsumentami Sprzedawca dopuszcza możliwość wymiany produktu. Wymiana może nastąpić jedynie na identyczny produkt w innym rozmiarze i/lub kolorze. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest do pokrycia w całości kosztów wysyłki zarówno produktu podlegającego wymianie jak i produktu na jaki ma zostać dokonana wymiana. Wymiana produktu jest możliwa jedynie w sytuacji łącznego spełnienia następujących warunków:

5.9.1 Kupujący prześle Sprzedawcy drogą e-mailową formularz wymiany produktu stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, w terminie 2 dni od dnia odbioru produktu;

5.9.2 Sprzedawca wyrazi drogą e-mailową zgodę na wymianę produktu;

5.9.2 Kupujący odeśle Sprzedawcy produkt podlegający wymianie w terminie 3 dni od dnia otrzymania e-mailowej zgody Sprzedawcy, o której mowa w pkt. 5.9.1. powyżej.

W celu uchylenia wątpliwość wskazuje się, że Sprzedawca ma możliwość odmowy wyrażenia zgody na wymianę produktu bez podania przyczyny.

6 Reklamacje

6.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad.

6.2. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem z tytułu rękojmi, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

6.3 Wraz ze zgłoszeniem reklamacji, wynikającym z rękojmi, należy nadesłać paragon albo fakturę lub w inny sposób wykazać dokonanie zakupu produktu w sklepie. Zgłoszenia reklamacyjne można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mocemamy.pl lub też pisemnie na adres: Moce Mamy, Plac Kościuszki 8/15, 97-300 Piotrków Trybunalski.

6.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez sprzedawcę przesyłki wraz z produktem. Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę o sposobie załatwienia reklamacji pisemnie i e-mailowo.

6.5 W przypadku uwzględnienia reklamacji, sprzedawca - zgodnie z żądaniem kupującego - naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy, obniży cenę lub zwróci kupującemu – na skutek odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży – pełną cenę wraz z kosztami dostawy oraz kosztami odesłania produktu przez kupującego. Zwrot kosztów odesłania produktu w przypadku uznania reklamacji przez sprzedawcę i odstąpienia od umowy sprzedaży nastąpi na podstawie kopii (skanu) dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych przez kupującego kosztów zwrotu produktu.

6.6 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, produkt zostanie odesłany kupującemu wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji. W takiej sytuacji sprzedawca poinformuje kupującego czy wyraża zgodę na zastosowanie polubownych metod rozwiązywania sporów.

6.7 Zgodnie z przepisem art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi, w tym postanowienia zawarte w pkt. 6.1-6.6 niniejszego regulaminu wyłączona jest w całości w stosunku do kupujących nie będących konsumentami.

7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

7.1 W sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz newsletter.

7.1.1 konto – korzystanie z konta możliwe jest po spełnieniu łącznie czterech kolejnych kroków – (1) kliknięciu pola „Nie mam Konta, (2) wpisaniu: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, (3) kliknięciu pola „Załóż konto”, (4) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Założenie konta ma w szczególności na celu ułatwienie dokonywania zakupu produktów poprzez wyeliminowanie konieczności podawania danych adresowych przy dokonywaniu poszczególnych zamówień. Dane podane przez użytkownika podczas zakładania konta zostaną zapisane, a podczas dokonywania zakupów produktów konieczne będzie jedynie potwierdzanie ich aktualności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub też ich aktualizacja. Ponadto posiadanie konta umożliwi użytkownikowi uczestniczenie w akcjach promocyjnych, w tym otrzymywanie kodów rabatowych.

7.1.2 formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie. Formularz zamówienia umożliwia złożenie zamówienia zarówno kupującym posiadającym konto w sklepie, jak i kupującym niezarejestrowanym.

7.1.4 newsletter – korzystanie z newslettera następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków (1) podaniu w polu „Twój mail” widocznego na dole strony sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera, (2) wyrażeniu zgody na udostępnianie i przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) materiałów informacyjnych/promocyjnych/marketingowych na temat usług świadczonych przez sprzedawcę (3) kliknięciu pola „Zapisz się”.

7.2 Korzystanie z usług elektronicznych przez użytkownika jest nieodpłatne oraz wymaga akceptacji regulaminu.

7.3 Konto oraz newsletter w sklepie są usługami świadczonymi przez czas nieoznaczony.

7.4 Korzystanie z formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem lub wysłania wiadomości do sklepu.

7.5 Do korzystania ze sklepu oraz składania zamówień na produkty niezbędne jest:

- korzystanie z komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet;

- korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej;

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

- zainstalowany program FlashPlayer.

7.6 Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania lub rozpowszechniania w ramach sklepu treści o charakterze bezprawnym.

7.7 Użytkownik i sprzedawca mogą w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych za porozumieniem stron.

7.8 Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej zawarta na czas nieoznaczony- tj. konto, newsletter. Użytkownik lub sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mocemamy.pl lub też pisemnie na adres: Moce Mamy, Plac Kościuszki 8/15, 97-300 Piotrków Trybunalski. Sprzedawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy wyłącznie z ważnych powodów np. podejmowania przez użytkownika działań sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wypowiedzenia Umowy, wygasa ona po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony uzgodnią krótszy termin wypowiedzenia.

7.9 W wypadku użytkowników nie będących jednocześnie konsumentami sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie użytkownikowi stosownego oświadczenia w formie przewidzianej w ust. 7.8 powyżej.

8 Polityka cookies

8.1 Sprzedawca informuje, że w celu zapewnienia użytkownikom sprawnego korzystania ze sklepu, sprzedawca zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

8.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8.3 Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

8.4 Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze sklepem reklamodawców oraz partnerów.

8.5 Użytkownicy mogą zablokować zbieranie tych informacji w dowolnym momencie i wyłączyć opcję cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie dostępu do plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcje na stronie internetowej.

8.6 Odwiedzając stronę internetową www.mocemamy.pl użytkownicy akceptują politykę prywatności. W razie jakichkolwiek pytań związanych z warunkami polityki prywatności, prosimy o bezpośredni kontakt ze sprzedawcą.

9 Postanowienia końcowe

9.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.

9.2 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.mocemamy.pl oraz z wersji papierowej w siedzibie sprzedawcy.

9.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści regulaminu z ważnych przyczyn w tym m.in. w sytuacji zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. Zmieniony regulamin wiąże kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach.

9.4 Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

9.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym m.in. Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

9.5 Kupującemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń, w tym za pośrednictwem internetowego portalu do rozwiązywania sporów – platformy ODR, dostępnej pod adresem:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

…………………..…………………………

miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

Imię, nazwisko i adres Kupującego

Joanna Kawczyńska

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kawczyńska, Al. Zjednoczenia 11/6, 01-829 Warszawa

(„Sklep Moce Mamy”)

Dotyczy: zamówienia nr …………………

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja, niżej podpisana/y

………………………………………………………………………………………………………………………

niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów (rodzaj produktu/ numer zamówienia) :

……………………………………………………………………………………………………………………

Wskazuję jednocześnie, że data zawarcia umowy sprzedaży(*) / odbioru produktów(*) to:

……………………………………………………………………………………………………………….

Wnoszę o dokonanie zwrotu uiszczonych przeze mnie środków na następujący nr rachunku bankowego:

                                                 

Jednocześnie oświadczam, że znane są mi warunki odstąpienia od umowy wynikające z Regulaminu Sklepu Moce Mamy dostępne na stronie internetowej www.mocemamy.pl.

…………………………………………

podpis Konsumenta

(*) niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2 – Formularz wymiany produktu

…………………..…………………………

miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

Imię, nazwisko i adres Kupującego

Joanna Kawczyńska

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kawczyńska, Al. Zjednoczenia 11/6, 01-829 Warszawa

(„Sklep Moce Mamy”)

Dotyczy: zamówienia nr …………………

Formularz wymiany produktu

Ja, niżej podpisana/y

………………………………………………………………………………………………………………………

niniejszym proszę o wymianę produktu: …………………….……………………………… (nazwa produktu) zakupionego w Sklepie w dniu ………………………………… (data złożenia zamówienia).

Wskazuję jednocześnie, że produkt odebrałam/em w dniu …………………………… (data).

Proszę o wymianę produktu na identyczny produkt w rozmiarze/kolorze(*) ……………………………. (wskazać żądany rozmiar/ kolor)

Jednocześnie oświadczam, że znane są mi warunki wymiany produktu wynikające z Regulaminu Sklepu Moce Mamy dostępne na stronie internetowej www.mocemamy.pl.

…………………………………………

podpis Konsumenta

(*) niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl